Fordypning høsten 2024

Fordypning består av to emner, et fordypningsprosjekt (TTK4550 15SP for 5-årig eller TTK4551 7.5SP for 2-årig studium) og et valgbart fordypningsemne. Fordypningsemnet kan enten bestå av to tema (TTK4555, 7.5SP), eller et vanlig emne. Informasjon om temaene finnes her. Slides fra infomøte den 6. mars 2024 finnes her. Video fra infomøte den 8. mars 2023 finnes her.

Slik velger du prosjektoppgave:

Prosessen med å velge prosjektoppgave og fordypningsemne er som følger:

 1. Liste med mulige prosjektoppgaver legges ut av instituttet noen dager før påskeferien, og studentene varsles per e-mail. Hver oppgave i listen er knyttet til en faglærer.
 2. Studentene studerer listen og velger ut de 3 oppgavene av høyest interesse og ytterligere 3 oppgaver av interesse (reserve). Dette arbeidet må være ferdigstilt senest kl. 10.00 mandag 22. april.
 3. Tidligst kl. 10:00 mandag 22. april blir studentenes valg synlig for faglærerne og faglærerne kan begynne å ta kontakt med studentene for å avtale møter. Studentene oppfordres til å være tålmodig mens de venter på svar fra faglærerne.
 4. I møtet finner faglærer og student ut av om de har matchende interesser og forventninger til en prosjektoppgave, og gjør i så fall en avtale.
 5. Studenten velger to tema som inngår i TTK4555 fra denne listen med tilgjengelige tema. Alternativt kan TTK4555 byttes ut med et annet emne, f.eks. et av ITK's ordinære høst-emner. Valg av tema, eventuelt skifte til et annet emne, gjøres i samråd med faglærer for prosjektoppgaven. Behov for arbeidsplass avklares også med faglærer for prosjektoppgaven.
 6. Studenten må innen 20. mai registrere prosjektoppgave, fordypningsemne og søknad om arbeidsplass HER (åpnes kl 10:00 mandag 22. april).
 7. Før siste frist for oppmelding til eksamen (15. september), må studenten sjekke at hen har fått tildelt riktig emnekoder for fordypningsemne og fordypningsprosjekt på student-web.

Oppgave fra bedrift eller egendefinert oppgave:

 • Hvis du har egne forslag til oppgave, må du finne en faglærer ved instituttet som vil ha ansvaret for den oppgaven.
 • Bedrifter som ønsker å stille prosjektoppgave ved ITK må avtale med egnet faglærer i god tid før listene legges ut (altså senest et par uker før påske).

Gjennomføring av prosjekt, rapportskriving og innlevering:

 • Studenten har selv ansvaret for gennomføring av sitt prosjekt og egen fremdrift.
 • I den grad det er gjennomførbart arrangerer faglærer et møte ved oppstart for de studentene som har valgt faglærers prosjektoppgaver.
 • Faglærer for prosjektoppgaven leverer ut oppgavetekst (norsk mal, english template) innen 31. august.
 • Faglærer for prosjektoppgaven utfører tiltak underveis for å kontrollere fremdriften (møter, muntlig eksaminering, innlevering av innholdsfortegnelse, arbeidsplan og rapportutkast.)
 • Faglærer på prosjektoppgaven skal i tillegg til å gi faglig veiledning, også veilede deg i rapportskriving.
 • Prosjektrapporten må innleveres innen 18. desember i 2024 (ca 17 uker) som en pdf-fil via Inspera.
 • Beskjed om tildelt arbeidsplass blir sendt ut samlet til alle innen utgangen av august. Gjelder de som har søkt om arbeidsplass.
 • Her finner du tips til rapportskriving, samt kurs i bruk av LaTex.
 • Her finner du tips til gjennomføring av prosjektet ditt.
 • Her finner du rapporteksempler (masteroppaver).

Oppmelding, eksamen og sensur:

 • Studenten må sjekke på student-web at hen har fått tildelt riktige emnekoder for fordypningsemne og fordypningsprosjekt.
 • Siste frist for oppmelding til eksamen på student-web er 15. september.
 • Siste frist for bytting til et annet tema innenfor TTK4555 er 15. september.
 • Fordypningsemnet og prosjektet starter ved undervisningens start, 19. august i 2024.
 • Sensurfrist for prosjektet er 20. januar 2024 (3 uker + 10 dager).
 • Hver student har eksamen i begge temaene. Begge tema må ha muntlig eksamen. Tidspunkt for eksamen i temaene annonseres når eksamensplan er lagt, omkring månedsskiftet september/oktober.
 • Kontinuasjon i tema holdes i august.
 • Selv om du strøk i bare ett tema må du du ta opp igjen begge.

Øvrige regler:

 • Temaene i fordypningsemnet TTK4555 kan velges på tvers av studieretninger/hovedprofil, men skal primært være en fordypning innen din hovedprofil. Hvis du ønsker å erstatte temaene med et vanlig emne, så må endringen meldes til studieveileder ved fakultetet. Faglærer blir bedt om å bekrefte endringen.
 • Tema med få studenter kan bli avlyst.
 • Alle skal levere sin egen selvstendige rapport på prosjektoppgaven. Det er selvsagt likevel mulig å samarbeide.
 • Studentene har ansvar for at de er registrert med riktig e-post adresse ved instituttet og hos faglærere. Det forutsettes at studentene fortløpende setter seg inn i informasjon utsendt fra instituttet som e-post til <navn>@stud.ntnu.no

Ole Morten Aamo
2024/03/12 13:58, aamo